INTEL COMP S.R.L.

Sediu social: Zalau, Strada Dumbrava, nr. 35, bl. P39, scara A, et.1, ap.8, judetul Salaj,România

Nr. Reg. Com. J31/228/2006,

CUI: 18513122

Contact: contact@auto2moto.ro

Notă de informare privind drepturile consumatorilorPrezenta notă de informare se adresează consumatorilor (clienti ai INTEL COMP SRL), se înmanează acestora în situația în care INTEL COMP SRL, în calitate de vanzator și garant, nu acordă garanție comercială pentru produsul achizitionat și se referă la drepturile pe care consumatorii le au în temeiul OUG nr.140/2021 privind anumite aspecte la contractele de vânzare de bunuri (încontinuare “OUG nr. 140/2021”) si mijloacele de exercitare a acestora.

• Garanția comercială este orice angajament asumat de către INTEL COMP SRL față de consumator, prevăzut în certificatul de garanţie sau în publicitatea disponibilă în momentul sau înaintea încheierii contractului, în plus faţă de obligaţiile legale care revin INTEL COMP SRL referitoare la garanţia de conformitate, de a rambursa preţul plătit sau de a înlocui, a repara sau a întreţine bunurile în orice mod, în cazul în care acestea nu corespund specificaţiilor sau oricărei alte cerinţe care nu este legată de conformitate.

• Prin consumator se înțelege orice persoană fizică, care, în legătură cu contractele de vânzare bunuri, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale, artizanale sau profesionale.Cu alte cuvinte, consumator este persoana care achiziționează un produs pentru uz personal nu pentru a fi folosit în cadrul unei activități profesionale.

• Durata medie de utilizare este intervalul de timp, stabilit în documente tehnice normative sau declarat de către producător ori convenit între părţi, în cadrul căruia produsele de folosinţă îndelungată trebuie să îşi menţină caracteristicile funcţionale, dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi exploatare.

• Viciul ascuns este o deficiență calitativă a unui produs livrat care nu a fost cunoscută și nici nu putea fi cunoscută de către consumator prin mijloacele obișnuite de verificare.

• Contract de vânzare este orice contract în temeiul căruia vânzătorul transferă sau se angajează să transfere unui consumator proprietatea asupra unor bunuri, iar consumatorul plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestora.

• Fără costuri înseamnă fără costurile necesare suportate pentru a aduce bunurile înconformitate, în special costul expedierii prin poştă, al transportului, al forţei de muncă sau al materialelor.OBLIGAȚIILE INTEL COMP SRL

INTEL COMP SRL are obligația să livreze bunuri care îndeplinesc urmatoarele cerințe:

• Cerințe subiective de conformitate a bunurilor conform art. 5 din OUG 140/2021:

a) bunurile respectă descrierea, tipul, cantitatea şi calitatea şi deţin funcţionalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea şi alte caracteristici prevăzute în contractul de vânzare;

b) bunurile corespund scopului special pentru care consumatorul le solicită, pe care consumatorul l-a adus la cunoştinţa vânzătorului cel târziu în momentul încheierii contractuluide vânzare şi pe care vânzătorul l-a acceptat;

c) bunurile sunt livrate împreună cu toate accesoriile şi cu toate instrucţiunile, inclusiv de instalare, prevăzute în contractul de vânzare;

d) bunurile sunt furnizate cu actualizări conform dispoziţiilor contractului de vânzare.

• Cerințe obiective de conformitate a bunurilor conform art. 6 din OUG 140/2021:

a) bunurile corespund scopurilor pentru care s-ar utiliza în mod normal bunuri de acelaşi tip, ţinând seama, dacă este cazul, de prevederile legale în vigoare, de standarde tehnice sau, în absenţa unor astfel de standarde tehnice, de coduri de conduită aplicabile în domeniu şi specifice sectorului;

b) bunurile, după caz, posedă calitatea şi corespund descrierii unei mostre sau unui model pe care vânzătorul l-a pus la dispoziţia consumatorului înainte de încheierea contractului;

c) bunurile, dacă este cazul, sunt livrate împreună cu accesoriile, inclusiv ambalajul, instrucţiunile de instalare sau alte instrucţiuni pe care consumatorii se pot aştepta în mod rezonabil să le primească;

d) bunurile respectă cantitatea şi deţin calităţile şi alte caracteristici, inclusiv în materie de durabilitate, funcţionalitate, compatibilitate şi securitate, care sunt normale pentru bunurile de acelaşi tip şi la care consumatorii se pot aştepta în mod rezonabil, având în vedere natura bunurilor şi ţinând seama de orice declaraţie publică făcută de vânzător sau în numele acestuia sau de alte persoane situate în etapele anterioare ale lanţului de tranzacţii, inclusiv de către producător mai ales în anunţuri publicitare sau pe etichetă.

! INTEL COMP SRL nu este ţinut să respecte declaraţiile publice, în conformitate cu dispoziţiile de la lit. d) de mai sus, în cazul în care demonstrează cel puţin una din următoarele situaţii:

a) nu cunoştea şi nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declaraţia publică în cauză;

b) până la momentul încheierii contractului, declaraţia publică a fost rectificată în acelaşi mod sau într-un mod similar celui în care a fost făcută; sau

c) decizia de a achiziţiona bunurile nu ar fi putut fi influenţată de declaraţia publică.

! Nu se consideră că există o neconformitate potrivit prevederilor legale, dacă la momentul încheierii contractului de vânzare, consumatorul a fost informat în mod explicit de către INTEL COMP SRL că o anumită caracteristică a bunurilor nu corespunde cerinţelor obiective de conformitate prevăzute lege, iar consumatorul a acceptat în mod expres şi separat acest lucru la momentul încheierii contractului de vânzare.

DREPTURILE CONSUMATORILOR (GARANTIA DE CONFORMITATE)

În conformitate cu dispozițiile OUG nr. 140/2021, CONSUMATORII AU URMĂTOARELE DREPTURI LEGALE (independent de acordarea de catre INTEL COMP SRL a unei garantii comerciale):

⦁ INTEL COMP SRL răspunde pentru lipsa de conformitate a produselor dacă această lipsă de conformitate apare, într-un termen de 90 zile , calculat de la livrarea produsului, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din OUG nr. 140/2021.

⦁Orice neconformitate care este constatată în termen de un 90 de zile de la data la care bunurile au fost livrate este prezumată a fi existat deja în momentul livrării bunurilor, până la proba contrarie sau cu excepţia cazului în care această prezumţie este incompatibilă cu natura bunurilor sau cu natura neconformităţii, potrivit prevederilor art. 10 din OUG nr. 140/2021.

⦁După expirarea termenului de 90 zile , consumatorii au dreptul de a beneficia de aducerea în conformitate a bunurilor, de o reducere proporţională a preţului sau de a obţine încetarea contractului de vânzare. Aceștia pot opta între repararea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost achiziționate în condiţiile legii cu excepția cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparaţie cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproporţionate, luând în considerare toate circumstanţele (art. 11 alin. (2) din OUG 140/2021).

⦁ INTEL COMP SRL poate refuza să aducă în conformitate bunurile dacă reparaţia sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporţionate, luând în considerare toate circumstanţele potrivit legii.

⦁Consumatorii au dreptul fie să obţină o reducere proporţională a preţului în condițiile legii, fie să obţină încetarea contractului de vânzare, în oricare dintre următoarele cazuri:

a) INTEL COMP SRL nu a finalizat reparaţia sau înlocuirea sau, după caz, nu a finalizat reparaţia sau înlocuirea potrivit prevederilor legii (art. 12 alin. (2) – (4) din OUG 140/2021) sau INTEL COMP SRL a refuzat să aducă în conformitate bunurile potrivit prevederilor legale;

b) se constată o neconformitate, în pofida eforturilor INTEL COMP SRL de a o remedia;

c) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preţ sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare;

d) INTEL COMP SRL a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanţele cazului.

⦁Consumatorii nu au dreptul de a obţine încetarea contractului dacă neconformitatea este minoră. Sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformităţii revine INTEL COMP SRL în calitate de vânzător (art. 11 alin. (5) din OUG 140/2021).

⦁Consumatorii au dreptul de a suspenda plata unei părţi restante din preţul bunurilor sau a unei părţi a acesteia până în momentul în care INTEL COMP SRL îşi va fi îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul legii.

⦁Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă în cazul în care neconformitatea bunurilor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăşi 30 de zile calendaristice.

⦁După expirarea termenului de 90 zile consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea bunurilor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condiţiile legii (art. 11 alin. (8) din OUG 140/2021).

⦁Reparaţiile sau înlocuirile se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii potrivit art. 12 alin. (1) din

OUG 140/2021:

a) fără costuri;

b) într-un termen rezonabil care nu poate depăşi 15 zile calendaristice din momentul în INTEL COMP SRL a fost informat de către consumatori cu privire la neconformitate şi care este stabilit de comun acord, în scris, între INTEL COMP SRL şi consumatori, luându-se în considerare natura şi complexitatea bunurilor, natura şi gravitatea neconformităţii şi efortul necesar pentru finalizarea reparaţiei sau înlocuirii;

c) fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumatori, ţinând seama de natura bunurilor şi de scopul pentru care consumatorii au solicitat bunurile în cauză.

⦁În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparaţie, termenele prevăzute de lege (art. 9 din OUG 140/2021) se prelungesc cu timpul de nefuncţionare a bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa INTEL COMP SRL lipsa de conformitate până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumatori.

⦁În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru bunurile care înlocuiesc bunurile neconforme, termenele prevăzute de lege (art. 9 din OUG 140/2021) încep să curgă de la data înlocuirii.

Cu stima,

INTEL COMP SRL

x